profile

काठेखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

बिहुकोट, बागलुङ

गण्डकी प्रदेश, नेपाल

कर संकलन प्रणाली

2079-02-11

© Copyright सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग © 2022
सपोटका लागि सफ्टेक इन्फोसिस प्रा लि काठमाडौ